Kinh doanh quốc tế & Xuất nhập khẩu

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Quản trị kinh doanh quốc tế (tiếng Anh là International business) là quản trị các hoạt động giao dịch, kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm thoả mãn các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế. Đây là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, về chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia.

Bài này cung cấp cho bạn các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về kinh doanh quốc tế, để có thể thành công trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Cụ thể các bài viết sau:

1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ

1.1. Quá trình hình thành hoạt động kinh doanh quốc tế

1.1.1.Khái niệm và sự ra đời của hoạt động kinh doanh quốc tế

1.1.2. Vai trò của hoạt động kinh doanh quốc tế

1.1.3. Cơ sở hình thành hoạt động kinh doanh quốc tế

1.1.4. Đặc trưng của kinh doanh quốc tế

1.1.5. Cơ cấu của hoạt động kinh doanh quốc tế

1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quốc tế

2. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ

2.1. Khái quát về môi trường kinh doanh quốc tế

2.2. Các yếu tố của môi trường kinh doanh quốc tế

2.3. Phân tích tác động của môi trường kinh doanh quốc tế

3. CÁC ĐỊNH CHẾ VÀ CÁC CHỦ THỂ TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

3.1. Các định chế kinh tế, tài chính quốc tế

3.2. Các chủ thể kinh doanh quốc tế

4. PHÁP LUẬT TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

4.1. Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế

4.2. Pháp luật về đầu tư nước ngoài

4.3. Pháp luật trong kinh doanh dịch vụ quốc tế

4.4. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế

5. THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

5.1. Tổng quan về thương mại quốc tế

5.2. Các lý thuyết về thương mại quốc tế

5.3. Chính sách thương mại quốc tế

6. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

6.1. Khái quát về đầu tư quốc tế

6.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài

6.3. Chiến lược thu hút FDI của Việt Nam

7. KINH DOANH TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ QUỐC TẾ

7.1. Thị trường ngoại hối

7.2. Các hình thức kinh doanh ngoại hối

7.3. Quản lý kinh doanh quốc tế trong điều kiện tài chính quốc tế không ổn định

8. KINH DOANH CÁC DỊCH VỤ QUỐC TẾ

8.1. Khái niệm và phân loại kinh doanh dịch vụ quốc tế

8.2. Các phương thức kinh doanh dịch vụ quốc tế

8.3. Một số dịch vụ quốc tế điển hình

9. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ

9.1. Khái quát về chiến lược kinh doanh quốc tế

9.2. Phương pháp thiết lập chiến lược kinh doanh quốc tế

9.3. Các mô hình chiến lược kinh doanh quốc tế

10. GIAO DỊCH, ĐÀM PHÁN VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

10.1. Một số vấn đề cơ bản về đàm phán trong kinh doanh quốc tế

10.2. Tổ chức quá trình đàm phán trong kinh doanh quốc tế

11. HỢP ĐỒNG KINH DOANH QUỐC TẾ

11.1. Chuẩn bị ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế

11.2. Hợp đồng kinh doanh quốc tế

12. QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ

12.1. Đặc thù và chính sách của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh

12.2. Nội dung cơ bản của QTNNL trong kinh doanh quốc tế