Phương pháp nghiên cứu định lượng và thực hành phần mềm (SPSS, Stata, Amos, …)

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Nghiên cứu định lượng (Quantitative research) là điều tra thực nghiệm có hệ thống về các hiện tượng quan sát được qua số liệu thống kê, toán học hoặc số hoặc kĩ thuật vi tính. Cũng có thể hiểu: Nghiên cứu định lượng là phương pháp thu thập dữ liệu bằng số và giải quyết quan hệ trong lí thuyết và nghiên cứu theo quan điểm diễn dịch.

Mục tiêu của nghiên cứu định lượng là phát triển và sử dụng mô hình toán học, lí thuyết hoặc các giả thuyết liên quan tới các hiện tượng. Quá trình đo lường là trung tâm của nghiên cứu định lượng bởi vì nó cung cấp các kết nối cơ bản giữa quan sát thực nghiệm và biểu thức toán học của các mối quan hệ định lượng. Để lượng hóa mối quan hệ giữa các nhân tố (các biến) thông qua việc áp dụng các công cụ phân tích thống kê. Nghiên cứu định lượng thường được áp dụng khi: (i) mô hình nghiên cứu đã khá rõ ràng và cụ thể; (ii) kiểm định giả thuyết nghiên cứu có được từ lí thuyết.

Nghiên cứu định lượng có những đặc điểm chính sau:

  • Nhằm kiểm dịch lý thuyết, sử dụng mô hình khoa học tự nhiên thực chứng luận, phương pháp nghiên cứu định lượng có thể chứng minh được trong thực tế và theo chủ nghĩa khách quan.
  • Tính đại diện của mẫu có vai trò đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu định lượng, cụ thể liên quan đến: cách lựa chọn (ngẫu nhiên, theo tỉ lệ, thuận tiện…); và qui mô mẫu.
  • Thu thập thông tin có cấu trúc định trước.
  • Các yếu tố trong mô hình phải được đo lường hoặc chuyển hóa về những con số. Ví dụ: niềm tin/niềm hy vọng/cảm xúc…
  • Phân tích thông tin có tính thống kê, thường bằng các phần mềm thống kê như SPSS, STATA..