Quản trị dự án

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

Quản trị dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.

Mục tiêu cơ bản của việc quản trị dự án thể hiện ở chỗ các công việc phải được hoàn thành theo yêu cầu và bảo đảm chất lượng, trong phạm vi chi phí được duyệt, đúng thời gian và giữ cho phạm vi dự án không thay đổi. Các nội dung cơ bản của quản trị dự án gồm:

1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN

1.1 Giới thiệu

1.2 Khái niệm và đặc điểm của dự án

1.3 Quản trị dự án

1.4 Chu kỳ sống dự án

1.5 Nhà quản trị dự án

1.6 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự thành công của dự án

1.7 Những tài nguyên của công ty có thể huy động cho quản trị dự án

2. XÁC ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN

2.1 Sự cần thiết của hệ thống quản trị danh mục dự án

2.2 Phân loại dự án

2.3 Tiêu chuẩn lựa chọn dự án

2.4 Triển khai hệ thống quản trị danh mục dự án trong doanh nghiệp

3. QUẢN LÝ TỔNG THỂ DỰ ÁN

3.1 Quản trị tổng thể dự án

3.2 Phát triển văn kiện dự án

3.3 Phát triển kế hoạch quản trị dự án

3.4 Chỉ đạo và quản trị thực hiện dự án

3.5 Theo dõi và giám sát các hoạt động dự án

3.6 Quản lý sự thay đổi dự án

3.7 Kết thúc dự án

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC DỰ ÁN

4.1 Giới thiệu

4.2 Các mô hình tổ chức dự án cơ bản

4.3 Cơ cấu dự án chức năng (cơ cấu tổ chức dự án kiêm nhiệm)

4.4 Cơ cấu dự án chuyên trách

4.5 Cơ cấu tổ chức dự án dạng ma trận

4.6 Cơ cấu tổ chức dự án mạng lưới hoặc cơ cấu ảo

4.7 Lựa chọn cơ cấu tổ chức dự án phù hợp

4.8 Ma trận trách nhiệm

5. QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

5.1 Quản lý phạm vi dự án

5.2 Thu thập yêu cầu

5.3 Xác định phạm vi

5.4 Cấu trúc chia nhỏ công việc (WBS)

5.5 Xác nhận phạm vi

5.6 Kiểm soát phạm vi

6. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

6.1 Quản lý tiến độ dự án

6.2 Xác định trình tự thực hiện các công việc

6.3 Ước tính các nguồn lực và thời gian thực hiện hoạt động

6.4 Phát triển tiến độ dự án

6.4.1 Sơ đồ mạng dự án (phương pháp đường găng)

6.4.2 Điều độ nguồn lực (resource leveling)

6.4.3 Phân tích kịch bản

6.4.4 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

6.5 Kiểm soát tiến độ

6.5.1 Theo dõi tiến độ thực hiện của dự án

6.5.2 Phân tích tiến độ thực hiện

7. QUẢN TRỊ CHI PHÍ DỰ ÁN

7.1 Quản trị chi phí dự án

7.2 Ước tính chi phí

7.3 Lập kế hoạch ngân sách dự án

7.4 Kiểm soát chi phí