Mô hình học hỏi hành động vòng đơn và kép (single-loop learning and double-loop learning) của Argyris và Schön (1974, 1978)

Một mô hình học hỏi được nhiều người biến đến khác là mô hình học hỏi hành động vòng đơn và vòng kép của Argyris và Schön (1974, 1978), những người đã phát triển các nguyên tắc học hỏi của cá nhân đối với tổ chức. Mô hình này phản ánh chính xác quá trình thử và sai của tổ chức. Dựa trên các lý thuyết về hành vi tổ chức” (Argyris et Schön, 2002), các tác giả chỉ ra rằng học hỏi của tổ chức cũng được thể hiện theo đường vòng đơn và kép. Học theo đường vòng đơn dựa trên sự thích nghi với những thay đổi của môi trường mà không đánh giá các giá trị và tiêu chuẩn hiện hành của tổ chức. Phương thức học này tập trung vào việc phát hiện và sửa lỗi, và nó liên quan đến sự thay đổi dần dần từ bên trong tổ chức. Dựa trên sự biến đổi trực tiếp này, tổ chức phản ứng trước các lỗi đã được phát hiện (khoảng cách giữa kết quả của hành động và những điều mong đợi) bằng cách thay đổi chiến lược hành động (Argyris và Schön, 2002). Cấp độ học hỏi đầu tiên này huy động những thói quen cố hữu với những lập luận phòng vệ và việc học hỏi mang tính chất hạn chế và không hiệu quả.

Mô hình học hỏi hành động vòng đơn và kép của Argyris và Schön (1974, 1978)

Nguồn: Argyris và Schön (2002, trang 45)

Học theo đường vòng kép đòi hỏi thay đổi các giá trị theo thuyết sử dụng và cả chiến lược của tổ chức. Đường vòng kép dựa vào hai vòng phản hồi, liên kết những kết quả quan sát được của hành động với các chiến lược và các giá trị sử dụng cho chiến lược. Các chiến lược có thể thay đổi đồng thời hoặc liên tiếp cùng với việc thay đổi các giá trị. Tổ chức tiến hành học hỏi theo đường vòng kép khi mà đầu tư nghiên cứu tạo ra những thay đổi về giá trị theo thuyết sử dụng của tổ chức. Việc học hỏi này sẽ là điều duy nhất cho phép tổ chức nêu ra những giá trị và chuẩn mực tác động lại tới học thuyết sử dụng của họ, và nó thường kéo theo những sự thay đổi căn bản của tổ chức (Argyris và Schön, 2002).

Tóm lại, học hỏi vòng lặp đơn tập trung vào việc phát hiện và sửa chữa sai sót bằng cách cung cấp một nhóm các biến có thể điều chỉnh để quản lý. Nó liên quan đến sự thay đổi dần dần trong các tổ chức. Trong khi đó, học hỏi theo vòng kép xem xét các biến này và tiến hành những thay đổi triệt để, ví dụ như xem xét toàn bộ hệ thống, thay đổi chiến lược …

Nguồn: Phan Thanh Tú, Vũ Mạnh Chiến, Phạm Văn Kiệm, Lưu Đức Tuyến, Nguyễn Thị Hồng Nga (2018), Học Thuyết Doanh Nghiệp, NXB Lao Động – Xã Hội, trang 445-446.