Phụ thuộc lối mòn

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các thông lệ vận hành có tính chất phụ thuộc lối mòn (path dependence) và được hình thành theo lịch sử (Nelson và Winter, 1982; Levitt và March, 1988; North, 1990; Barney, 1991; Teece, Pisano và Shuen, 1997). Các thông lệ được xây dựng dựa trên những quy trình đã được thực hiện trước đó. Dựa trên trạng thái trước đó, thông lệ vận hành sẽ từng bước thích ứng với các trải nghiệm trước đó và đưa ra những phản hồi về kết quả (Levitt và March, 1988).

Các nghiên cứu thực nghiệm ủng hộ tuyên bố rằng thông lệ vận hành là hiện tượng có tính phụ thuộc lối mòn. Một ý nghĩa của sự phát triển của đặc tính phụ thuộc lối mòn được phát hiện ra trong các nghiên cứu thực tế là sự không đồng nhất về địa điểm của các thông lệ vận hành vẫn tồn tại bất chấp áp lực cho sự đồng nhất trong toàn doanh nghiệp. Một khi các thông lệ vận hành không có sự đồng nhất về địa phương bị thiết lập, tính đồng nhất của thực tiễn rất khó thực hiện vì các thực tiễn đã được thiết lập (và không đồng nhất địa phương) có khuynh hướng duy trì mặc dù áp lực cho sự đồng nhất giữa các doanh nghiệp … và tạo ra “hiệu ứng đồng hóa tổ chức”. Điều này mang lại những phong cách và hương vị khác nhau trong việc thực thi các thông lệ vận hành. Hiệu ứng đồng hóa này ngược lại sẽ có tác dụng hạn chế ở địa phương và do đó củng cố tính đặc trưng của a địa phương và làm cho nó tồn tại. Một khía cạnh khác của thông lệ lien quan đến tính phụ thuộc lối mòn chính là khi đưa ra quyết định những nhân tố tham ra sẽ cân nhắc đến nhứng kinh nghiệm trước đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *