Học thuyết công ty

Một học thuyết được gọi là học thuyết công ty khi giải thích hay trả lời được các câu hỏi về sự tồn tại của doanh nghiệp, ranh giới phân định doanh nghiệp với thị trường, tổ chức vận hành bên trong doanh nghiệp, sự khác nhau trong hoạt động và hiệu suất giữa các doanh nghiệp, và đã được minh chứng lịch sử thực tế.

Các bài viết mới nhất về học thuyết công ty

Lý thuyết đúc kết từ thực tiễn, và có thể tái áp dụng thiên biến vạn hóa với mỗi doanh nghiệp.

Doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh hiện đại

Doanh nghiệp và các nhà quản lý

Doanh nghiệp tỏ chức quản lý công nghiệp