Quy trình ra quyết định của doanh nghiệp

Các nội dung giải quyết xung đột, né tránh sự không chắc chắn, giải quyết vấn đề, và doanh nghiệp học hỏi là trung tâm của mô hình cấu trúc ra quyết định của doanh nghiệp. Cấu trúc cơ bản của quá trình ra quyết định của doanh nghiệp cụ thể như sau:

Hình 1: Quá trình ra quyết định của doanh nghiệp

Nguồn: Cyert và March (1963, p.126)

Quá trình ra quyết định của doanh nghiệp bắt đầu tại thời điểm doanh nghiệp nhận phản hồi về các quyết định trong quá khứ. Do quá trình ra quyết định liên tục, thời điểm bắt đầu quá trình ra quyết định cũng mang tính chất liên tục. Quy trình trên cho biết trình tự các bước ra quyết định đối với một quyết định cụ thể và mục tiêu cụ thể của một tiểu đơn vị (phòng ban) trong doanh nghiệp. Các quyết định khác của các tiểu đơn vị khác phục vụ các mục tiêu khác sẽ được thực hiện song song với quyết định này. Các kết nối lỏng lẻo giữa các tiểu đơn vị và các quyết định được đảm bảo bởi phản hồi về môi trường và bằng cách mở rộng tìm kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *